Algemene Voorwaarden

Definities

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities, met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van Highberg;

Deelnemers: werknemers van Cliƫnt die deelnemen aan de Trainingsdiensten die door Highberg worden verstrekt;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en knowhow;

Orderbevestiging: de bevestiging van de aankoop van de Trainingsdiensten die onder andere de kosten, de data en de reikwijdte en aard van de Trainingsdiensten specificeert;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Highberg en Cliƫnt voor het aanbieden van Trainingsdiensten en die bestaat uit de Orderbevestiging en deze Algemene Voorwaarden;

Partij: Highberg of Client

Privacybeleid: Highberg's Privacybeleid;

Trainingsdiensten: de training, studie en andere relevante diensten, waaronder maar niet beperkt tot de toegang tot het gebruik van het Trainingsplatform en het Trainingsmateriaal, dat door Highberg aan de Cliƫnt in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, zijn verstrekt;

Trainingsmateriaal: het materiaal, de documentatie en de informatie die Highberg verstrekt door middel van de Trainingsplatform of in enige andere relatie met betrekking tot de Trainingsdiensten;

Trainingsplatform: het platform dat door Highberg toegankelijk is gemaakt voor Deelnemers als onderdeel van de Trainingsdiensten, dat onder meer relevant Trainingsmateriaal bevat en ander dergelijke relevante informatie bevat.

Website: Highberg Academy BV's website https://www.Highbergacademy.nl en alle onderliggende webpagina's.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Trainingsdiensten die door Highberg voor Cliƫnt worden uitgevoerd zoals nader omschreven in de Orderbevestiging.

2.2 Ingeval Ć©Ć©n of meerdere voorwaarden van de Orderbevestiging in strijd zijn met de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden, prevaleren de in deze Algemene voorwaarden vermelde voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Orderbevestiging.

2.3 De relatie van Partijen is die van onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal dusdanig worden uitgelegd dat Partijen als partners, joint ventures of mede-eigenaars worden beschouwd, of dat ƩƩn van beide Partijen gemachtigd is om namens de andere Partij op te treden, deze te binden of anderszins verplichtingen te creƫren of op zich te nemen, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4 De toepasselijkheid van enige door Cliƫnt gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Trainingsdiensten

3.1 De specificaties van de door Cliƫnt aangeschafte Trainingsdiensten zijn beschreven in de Orderbevestiging.

3.2 Highberg zal de Trainingsdiensten naar beste kunnen uitvoeren. Alle Trainingsdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij Highberg uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft toegezegd.

3.3 Cliƫnt erkent dat Highberg de inhoud en de diepgang van de Trainingsdiensten, vaststelt.

3.4 Highberg bepaalt naar haar eigen oordeel welke personen/trainers de Trainingsdiensten leveren.

3.5. Highberg heeft het recht om de personen/trainers te vervangen door andere personen/trainers met vergelijkbare vaardigheden en kennis.

3.6. De Cliƫnt is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de Trainingsdiensten voor de Deelnemers. Een gebrek aan voorkennis bij de Deelnemers heeft geen invloed op de verantwoordelijkheden van de Cliƫnt.

3.7. ClieĢˆnt is gerechtigd om de Trainingsdiensten zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na het aanschaffen van de Trainingsdiensten.

3.8. Als de training wordt geannuleerd door Highberg, wordt de Cliƫnt uiterlijk zeven (7) dagen voor de eigenlijke begindatum van de Training per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht.

3.9. Wanneer annulering van de Trainingsdiensten plaatsvindt door toedoen van Highberg, dan zal Highberg de Cliƫnt een alternatieve datum en/of locatie aanbieden. Als de Cliƫnt instemt met het alternatief, registreert Highberg de nieuwe datum/data. De Cliƫnt ontvangt vervolgens een nieuwe bevestiging met de alternatieve datum. Als de Cliƫnt het aangeboden alternatief niet accepteert, kan er binnen 5 dagen na wijzigingsmededeling schriftelijk restitutie worden aangevraagd.

3.10. Als de ClieĢˆnt na de in artikel 3.7 genoemde termijn en binnen 4 weken voĢoĢr de training annuleert, wordt 100% van de prijs in rekening gebracht aan de ClieĢˆnt.

3.11. De annuleringskosten zijn niet van toepassing in het geval een Deelnemer wordt vervangen door een collega. Vervanging is mogelijk tot de (eerste) dag van de Trainingsdienst. In alle andere (uitzonderlijke) situaties, die niet van toepassing zijn op de bovenstaande voorwaarden, wordt de afhandeling bepaald door Highberg.

3.12. Cliƫnt informeert de Deelnemers over de verplichtingen op grond van de Overeenkomst en de gedragsregels en andere door Highberg voorgeschreven regels met betrekking tot de Trainingsdiensten en draagt zorg voor naleving van deze regels en de Overeenkomst.

3.13. In het geval dat apparatuur, software en materialen van de Cliƫnt worden gebruikt bij het verstrekken van de Trainingsdiensten, zorgt Cliƫnt voor tijdige beschikbaarheid van goed werkende apparatuur en software.

Trainingsplatform

Artikel 4. Trainingsplatform

4.1. Met betrekking tot het verstrekken van de Trainingsdiensten en voor de duur van deze Overeenkomst, biedt Highberg de Deelnemers toegang tot het Trainingsplatform. Deelnemers ontvangen een wachtwoord en log-in om toegang te krijgen tot het Trainingsplatform.

4.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliƫnt een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te maken van het Trainingsplatform, om deel te nemen aan de Trainingsdiensten. Dit recht op toegang tot en gebruik van het Trainingsplatform is gekoppeld aan de specifieke Deelnemers.

4.3. Cliƫnt en/of Deelnemers mogen de rechten die zij ten aanzien van het Trainingsplatform onder de Overeenkomst hebben verkregen, niet verkopen,verhuren of vervreemden. Ook is het niet toegestaan derden toegang te verlenen tot het Trainingsplatform, of deze op enige andere wijze of voor enig doel aan derden ter beschikking stellen.

4.4. Cliƫnt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik door de Deelnemers van het Trainingsplatform.

4.5. Highberg kan niet garanderen dat het Trainingsplatform vrij is van fouten en dat alle functies zonder onderbreking functioneren. Highberg zal zich inspannen om fouten in het Trainingsplatform te verhelpen.

Betaling

Artikel 5. Betaling

5.1. De prijzen en tarieven van de Trainingsdiensten zijn vastgelegd in de Orderbevestiging. In het geval dat de omvang en/of aard van de Trainingsdiensten tijdens de Overeenkomst veranderen, zullen de prijzen en vergoedingen dienovereenkomstig worden aangepast.

5.2. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), vergoedingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen die zijn of worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen. Alle belastingen met betrekking tot de verrichte Trainingsdiensten worden betaald door Cliƫnt.

5.3. De verschuldigde bedragen worden door Cliƫnt voldaan conform de overeengekomen betalingscondities of op de wijze als vermeldt op de factuur. Highberg kan bepaalde bedragen vooraf en andere bedragen achteraf factureren. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, betaalt Cliƫnt de betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of uiterlijk op de dag waarop de (eerste) Trainingsdienst plaatsvindt. Cliƫnt is niet gerechtigd betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.

5.4. Indien Cliƫnt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Cliƫnt over het openstaande bedrag de wettelijke renteverschuldigd zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.5. Indien Cliƫnt alsnog het verschuldigde bedrag niet betaalt, na ontvangst van een vordering of ingebrekestelling, dan kan Highberg de vordering voor incasso uit handen geven, waarbij Cliƫnt tevens gehouden is tot het betalen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in aanvulling op het totale verschuldigde bedrag, inclusief alle kosten in rekening gebracht door externe experts.

5.6. De relevante documenten en informatie uit de administratie of systemen van Highberg worden beschouwd als overtuigend bewijs van de geleverde Trainingsdiensten en de bedragen die Cliƫnt in ruil voor deze Trainingsdiensten betaalt, onverminderd het recht van Cliƫnt om het tegendeel te bewijzen.

5.7. Niettegenstaande het hierboven genoemde kan Highberg, in het geval Cliƫnt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ook de Overeenkomst beƫindigen en/of de levering van Trainingsdiensten aan Cliƫnt opschorten.

Termijn & beƫindiging

Artikel 6. Termijn en beƫindiging

6.1. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen en blijft van kracht gedurende de looptijd van de Trainingsdiensten. Afgezien van de artikelen 3.7 en 3.8 hierboven, kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

6.2. Elk der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst, in alle gevallen na toezending van een behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is en waarin de in gebreke gestelde Partij een redelijke termijn wordt geboden om de inbreuk te verhelpen.

6.3. Elk der Partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijkontbinden indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien een verzoek tot vereffening wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beƫindigd om andere redenen dan een bedrijfsreconstructie of fusie. Highberg is nimmer uit hoofde van deze beƫindiging verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of een schadevergoeding te betalen.

6.4. Highberg is voorts gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder op enige wijze jegens Cliƫnt en/of Eindgebruiker aansprakelijk te worden, schriftelijk (gedeeltelijk) te ontbinden in geval van:

i. elke wijziging van zeggenschap in Cliƫnt, zijn gelieerde ondernemingen en/of aandeelhouders;

ii. Schending van de artikelen 4, 5, 8 door de Cliƫnt

6.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Highberg reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en Cliƫnt heeft betaald. Indien toepasselijk, blijven reeds gefactureerde bedragen die betrekking hebben werkzaamheden die al naar behoren door Highberg zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, onverminderd verschuldigd met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald. Deze bedragen worden onmiddellijk en volledig opeisbaar op het moment van beƫindiging.

6.6. In het geval de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, i) behoudt Highberg zich het recht voor om alle verdere levering van de Trainingsdiensten te staken, ii) eindigen alle rechten en licenties verleend aan Cliƫnt automatisch en iii) worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. In het geval van beƫindiging zal Cliƫnt ook gehouden zijn om onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie te retourneren in overeenstemming met artikel 9.

6.7. Alle rechten of verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beƫindiging van de Overeenkomst - hetzij door ontbinding of anderszins - van kracht te blijven, blijven na beƫindiging van deze Overeenkomst onverkort van kracht.

Privacy

Artikel 7. Privacy

7.1 Bij het verstrekken van de Trainingsdiensten verwerkt Highberg persoonsgegevens van Cliƫnt en de Deelnemers zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). Highberg verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid dat te vinden is op Privacy Verklaring. Cliƫnt garandeert dat zij het Privacybeleid aan de Deelnemers heeft verstrekt voorafgaand aan de start van de Trainingsdiensten.

Intellectueel Eigendom

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

8.1. Het Trainingsmateriaal is en blijft het exclusieve eigendom van Highberg en/of haar licentiegevers. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in het Trainingsmateriaal berusten bij Highberg en/of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen aan de Cliƫnt en/of Deelnemers.

8.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliƫnt een beperkt, niet-exclusief,niet-overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van het Trainingsmateriaal, zoals door Highberg verstrekt is via het Trainingsplatform of anderszins, uitsluitend met het doel om deel te kunnen nemen aan de Trainingsdiensten.

8.3. Na voltooiing van de Trainingsdiensten mogen Cliƫnt en Deelnemers het Trainingsmateriaal intern gebruiken binnen het bedrijf van Cliƫnt. Cliƫnt en/of Deelnemers zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd om het Trainingsmateriaal te verkopen, verhuren, kopiƫren, publiceren of anderszins te gelde te maken, bijvoorbeeld door het Trainingsmateriaal te gebruiken om eigen Trainingsdiensten aan te bieden.

8.4. Cliƫnt zal zich naar redelijkheid inspannen om de Intellectuele Eigendomsrechten van Highberg en/of haar licentiegever op het Trainingsmateriaal te beschermen en onmiddellijk aan Highberg rapporteren over inbreuken op dergelijke rechten waarvan Cliƫnt kennis krijgt, inclusief inbreuken door ƩƩn van haar Eindgebruikers.

8.5. De Cliƫnt onthoudt zich van elke handeling die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Highberg of haar licentiegevers, waaronder maar niet beperkt tot - i) de registratie van domeinnamen, handelsmerken of Google Adwords die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met enig object ten aanzien waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten bij Highberg of haar licentiegevers berusten en/of het verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen van kennisgevingen of verklaringen van Highberg of haar licentiegevers met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten.

8.6. Licenties van derden kunnen een integraal onderdeel vormen van de Trainingsdiensten. Als licenties van derden inderdaad deel uitmaken van de Trainingsdiensten, moet de Cliƫnt voldoen aan de bepalingen en voorwaarden die door de derde partij zijn verstrekt. Zonder het accepteren van deze licenties van derden is Cliƫnt niet gerechtigd om de Trainingsdiensten te gebruiken en/of te ontvangen.

8.7. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Cliƫnt en/of Deelnemers, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten op materiaal van de Cliƫnt, blijven berusten bij Cliƫnt en/of Deelnemers. Cliƫnt verleent hierbij Highberg een royaltyvrije, onbeperkte, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om het Cliƫnt-materiaal te gebruiken in relatie tot de Trainingsdiensten. In het geval dat materiaal, geleverd door Cliƫnt en/of Deelnemers, wordt gebruikt door Highberg in het Trainingsmateriaal, dan is Highberg gerechtigd dat materiaal te gebruiken voor toekomstige Trainingsdiensten voor andere Cliƫnten, op voorwaarde dat alle referentie, merken en Vertrouwelijke Informatie zijn verwijderd.

Vertrouwelijke Informatie

Artikel 9. Vertrouwelijke Informatie

9.1. Al het Trainingsmateriaal dat en informatie die bekend gemaakt is door de ene partij (Openbaarmakende Partij) aan de andere partij (de Ontvangende Partij), zal worden verondersteld vertrouwelijke informatie te zijn (Vertrouwelijke Informatie) en zal door de Ontvangende Partij als zodanig worden beschouwd, tenzij de Ontvangende Partij kan bewijzen dat de materialen en/of informatie geen Vertrouwelijke Informatie omvat omdat deze informatie:

a) Tot het publieke domein behoort, tenzij dit het gevolg is van schending door de Ontvangende Partij van de Overeenkomst;

b) reeds bekend is bij de Ontvangende Partij op het moment van bekendmaking door de Openbaarmakende Partij;

c) door de Ontvangende Partij op correcte en wettige wijze van een derde partij wordt ontvangen zonder beperking van openbaarmaking en zonder medeweten of redelijk vermoeden dat de openbaarmaking door een derde in strijd is met enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij; of

d) vereist om (in de mate dat dit vereist is) openbaar te worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Openbaarmakende Partij redelijke kennisgeving geeft van de vereiste openbaarmaking en de mogelijkheid om een passend bevel tot bescherming van de informatie te verkrijgen, voor zover toegestaan door toepasselijke wet- of regelgeving.

9.2. Partijen erkennen dat alle Vertrouwelijke Informatie die door de Openbaarmakende Partij aan de Ontvangende Partij wordt bekendgemaakt, enkel en alleen gebruikt mag worden voor het daartoe bestemde doel, namelijk de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3. de Ontvangende Partij gaat ermee akkoord dat zij zorg draagt voor de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie die door de Openbaarmakende Partij aan haar is verstrekt. Hieronder wordt verstaan maar is geenszins beperkt, het nemen van stappen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en te behouden, als ware het haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in ieder geval niet met minder dan een redelijke mate van zorg.

9.4. De Ontvangende Partij gaat er verder mee akkoord dat zij geen Vertrouwelijke Informatie bekend zal maken aan enige derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij, en Ontvangende Partij zal deze derden voor wat betreft de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie ten minste dezelfde voorwaarden opleggen als de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst.

9.5. De Ontvangende Partij informeert de Openbaarmakende Partij onmiddellijk als zij op de hoogte wordt gesteld van ongeautoriseerde openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie en neemt alle nodige maatregelen om verdere openbaarmaking en/of gebruik van de ongeautoriseerde openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.

9.6. Op eerste verzoek van de Openbaarmakende Partij zal de Ontvangende Partij onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie, inclusief kopieƫn en/of afgeleide werken daarvan, aan de Openbaarmakende Partij terugsturen en zal zij elk gebruik van de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk beƫindigen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Het volgende artikel beschrijft de volledige financiƫle aansprakelijkheid van Highberg (inclusief enige aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van haar werknemers, agenten, licentiegevers en onderaannemers) ten opzichte van Cliƫnt met betrekking tot enige schending van deze Overeenkomst, dan wel enige vertegenwoordiging, onjuiste voorstelling van zaken (ongeacht of onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief zonder beperking nalatigheid) ontstaan onder en/of in verband met de Overeenkomst.

10.2. De aansprakelijkheid van Highberg wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enige andere oorzaak, is beperkt tot vergoeding van de directe schade, voor een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag dat Cliƫnt feitelijk in de voorafgaande vierentwintig (24) maanden aan Highberg uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald. Voor schade, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de totale aansprakelijkheid van Highberg op basis van deze Overeenkomst in geen geval de totale kosten van de Trainingsdiensten voor Cliƫnt overschrijden.

10.3. Highberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bijzondere, indirecte, gevolg- of puur economische schade, kosten, verliezen of uitgaven, verlies van zaken, winstderving, niet-gerealiseerde verliezen of geanticipeerde besparingen, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door bedrijfsonderbreking, verlies van goederen, verlies van gebruik, verlies in verband met (rechts)vorderingen, materialen, diensten en/of software van derde partijen en verlies in de vorm van het inhuren van leveranciers.

10.4. Highberg en/of haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk, ongeacht de oorzaak, voor enige kosten of schade veroorzaakt door (i) enig gebruik van de Trainingsdiensten door Cliƫnt en/of Deelnemer ii) (zakelijke) beslissingen gemaakt door Cliƫnt en/of Deelnemers op basis van op de Trainingsdiensten en/of (ii) het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Cliƫnt.

10.5. De uitsluitingen en beperkingen genoemd in Artikel 10 zijn niet van toepassing in het geval en voor zover de schade te wijten is aan opzet of bewusteloosheid van Highberg of haar management.

10.6. Elke vordering tot schadevergoeding moet worden gericht aan Highberg en vervalt na het verstrijken van een periode van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Behoudens het geval dat nakoming blijvend onmogelijk is geworden, komt aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de Overeenkomst pas tot stand indien Highberg onmiddellijk schriftelijk in gebreke is gesteld.

10.7. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door Cliƫnt is Highberg steeds gerechtigd om de toegang tot de Trainingsdiensten (tijdelijk) op te schorten.

Overmacht

Artikel 11. Overmacht

11.1. Highberg is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Highberg vallen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, terrorisme, aardbevingen, overheidsbesluiten, arbeidsconflicten, storingen in het gebruik, ziekte of niet-beschikbaarheid van trainers, tekort aan voorraden, rellen, oorlog, brand, epidemieƫn.

Toepassend recht en forumkeuze

Artikel 12. Toepassend recht en forumkeuze

12.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken( 'CISG') is niet van toepassing.

12.2. Alle controverses, geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de schending daarvan, die niet in der minne door Partijen zijn geregeld, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam, Nederland.

12.3. Mocht een klacht niet tot een onderlinge oplossing leiden dan is Cliƫnt tevens gerechtigd zijn klacht voor te leggen aan:

De Geschillencommissie Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Varia

Artikel 13. Varia

13.1. Cliƫnt is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of enige van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, inclusief de licentie zoals hieronder verleend, over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Highberg.

13.2. Highberg heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan elke partij die is op enigerlei wijze aan haar verbonden is en/of aan haar (sub) licentiegevers.

13.3. Ingeval Ć©Ć©n of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig blijken of vernietigd worden, blijven Partijen onverkort gebonden door de overige bepalingen in deze voorwaarden. Hetgeen nietig of ongeldig is, zal onmiddellijk worden vervangen door Ć©Ć©n of meer rechtsgeldige bepalingen die, gegeven de inhoud en bedoeling van deze Overeenkomst, zo dicht mogelijk zullen overeenkomen met hetgeen dat wordt vervangen.

13.4. Aanvullingen en/of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.