Klachtenprocedure

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Highberg Academy. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-) deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-) deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Highberg Academy kenbaar gemaakt te worden onder vermelding van “klacht”.

Highberg Academy
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Of per e-mail naar: info@highbergacademy.com

Highberg Academy neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Highberg adviseert de deelnemer daarom om de klacht aangetekend te versturen dan wel om een e-mail ontvangstbevestiging te vragen. De (aspirant-) deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-) deelnemer van de training of opleiding, de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Highberg Academy zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen. U kunt hiervoor bellen met de Project Coördinator of Hoofddocent op 020-2402244. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

3. Privacy

Een klacht zal door Highberg Academy altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor Highberg Academy. de klacht worden binnen 14 dagen behandeld, met een (mogelijk) uitsteltermijn van 14 dagen.. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. De bewaartermijn van de klacht is 2 jaar.

5. Geschillenregeling voor Particulieren

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Hiervoor schakelen wij een derde onafhankelijk persoon in. Het oordeel van deze derde onafhankelijke persoon is bindend, eventuele consequenties worden door Highberg Academy snel afgehandeld.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

6. Geschillenregeling voor Bedrijven

NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.